Upravit stránku

SPRÁVNA AGROTECHNIKA - ZÁKLAD PESTOVATEĽSKÉHO ÚSPECHU. Ekonomika trvalých trávnych porastov je veľmi zložitou, ale veľmi zaujímavou oblasťou agrotechniky vinice. Chyby, hlavne pri zakladaní viníc, majú dlhodobé dopady. Vinohradnícka verejnosť už celé jedno desaťročie vstrebáva dostupné informácie o minimalizácii vstupov do agrotechniky plodných viníc. Ide o to, nájsť rovnováhu medzi ekonomikou, ekológiou a biologickými požiadavkami vinnej révy. Nájsť túto rovnováhu je veľmi zložité, aplikácia výsledkov jednotlivých možností sa mení v závislosti na pôdnych klimatických a vlahových podmienkach stanoviska, ekonomických možnostiach, vybavenosti technikou, ale taktiež vedomosťami a znalosťami jednotlivých pestovateľov a ich schopností a ochotou aplikovať nové poznatky a vedomosti do vinohradníckej praxe. Naše poznatky vychádzajú z toho, že ústrednú myšlienku minimalizácie a ekologizácie (teda aj ekonomiku) je potrebné hľadať v hospodárení s organickou hmotou a vlahou. Táto myšlienka je určujúcou veličinou prístupu v agrotechnike vinice. Dospeli sme k názoru o úplnej nezmyselnosti likvidácie révy vyhrňovaním a pálením, naopak je nezbytné nastávajúci stav organickej hmoty doplniť o organickú hmotu z ďalších zdrojov. Riešenie poskytuje využitie slamy, zeleného hnojenia a systému využívajúceho mulčovanie zelenej hmoty (plevelov - dnes sprievodných rastlín) v trvalom zatrávnení vinice, ktorý sa veľmi osvedčil. Každá organická hmota vo viniciach je totiž veľmi vzácna a významnou mierou sa podieľa na zdravotnom stave kríkov, zvýšenej schopnosti príjmu živín, celkovom výnose a kvalite hrozna, teda na ekonomike celého vinohradníckej prevádzky.

V našich klimatických podmienkach sa javí ako optimálny systém trvalého zatrávnenia medziradia vinice ob riadok. V lokalitách s vyššími zrážkami je možné zatrávnenie celoplošné s údržbou príkmenného pásu kultiváciou alebo herbicidmi. Zatrávnenie je možné previesť výsevom kultúrnych tráv do medziradia, alebo prirodzeným náletom. Najlepšie sa osvedčil druhý, prirodzený spôsob trvalého zatrávnenia, pretože sa na stanovisku vyselektujú druhy tráv, ktoré sú z hľadiska biologického domovom v uvedenej lokalite. Pri umelom výseve je potrebné dbaťt na to, aby sa zmes vysievaných tráv skladala vyvážene iba z druhov nízkorastúcich. Vysokorastúce trávy zatieňujú spodné poschodie nízkorastúcich tráv a vytvárajú jednotlivé mačiny, čo nie je z hľadiska agrotechnického a z hľadiska možnosti zvýšenej vodnej erózie najvhodnejšie. Tieto trávy majú takisto vyššie nároky na spotrebu vody, viacej teda konkurujú vinnej réve.

Údržba takéhoto trvalo zatrávneného medziradia sa vykonáva na jar prvým mulčovaním spoločne s drvením rév mulčovačom. V prípade, že vykonávame nastielanie slamou v riadku, je možné spojiť mulčovanie tráv, drvenie rév aj s podrvením nastlanej slamy. K tomuto účelu sú veľmi vhodné mulčovače HMF, ktorých výkonnostné parametre a kvalita práce sú presvedčivé. Po celú dobu, keď sú stroje v prevádzke, nevyskytla sa závažná porucha. Ide o mulčovače s možnosťou využitia prídavných zariadení (výkyvné sekcie, ometače kmienkov…). Výkony a životnosť strojov HMF možno označiť za prekvapujúce. Dokumentujeme to na fakte, že jeden mulčovač po dobu skúšok ošetroval celoročne 300 hektarovú vinicu pri priemernej frekvencii 3-4 ošetrení za vegetáciu. Jeden pracovník bol teda schopný ošetriť celoročne plochu 150 ha (ošetrenie bolo ob riadok).

Agrotechnika postavená na takto kvalitných strojoch a jasnej ekonomickej stratégii prinesie prekvapivo nízke náklady. Ďalšie mulčovanie medziradia sa vykonáva už len veľkoplošnými kosačkami, a to z dôvodu podstatne nižšej energetickej náročnosti a až trojnásobnému hektárovému výkonu oproti mulčovaču. Takto ošetrené zatrávnené medziradie vinice je pre každého pestovateľa značným prínosom.

 

Agrotechnické zhodnotenie

 • možnosť včasnej aplikácie postreku pri daždivom počasí,keď nie je možné ísť do medziradia udržovaného kultiváciou
 • lepší zdravotný stav
 • vyššia pojazdová pracovná rýchlosť všetkých strojov pri údržbe listovej steny, príkmenného pásu a medziradia
 • vyššia produktivita
 • podstatne lepšia kvalita a účinnosť prevedených pracovných zásahov vo vinici
 • rovný pozemok- úspora práce
 • lepšie pracovné prostredie zamestnancov pre výkon ručných prác vo vinici
 • kultúra práce
 • ekonomické zhodnotenie
 • zníženie energetickej náročnosti pri prejazdoch medziradím pri všetkých agrotechnických zásahoch vo vinici
 • úspora nákladov (napr.potrebný celkový príkon pri jednom postreku - čierny úhor=42,4 KW - zatrávnené medziradie=31,4 KW = - 26%)

Pri predpokladaných priemerných zásahoch mechanizačných prostriedkov vo vinici

 • 7x-postrek - chemická ochrana proti chorobám a škodcom
 • 3x-postrek príkmenného pásu herbicidom, alebo okopávačka
 • 1x-ometač kmienkov
 • 3x-kultivátor
 • 1x-hĺbkový kyprič
 • 1x-prihnojovanie priemyselnými hnojivami
 • 1x-zberné práce-vinobranie
 • 1x-vyväzovanie letorastov
 • 1x-odsávač listov
 • 2x-osečkovanie

Biologické zhodnotenie

 • zlepšenie mikroklímy-o cca 10 % vyššia intenzita fotosyntézy pri teplotách nad 30 C 
 • zvýšenie obsahu humusu v pôde oproti medziradiu s čiernym úhorom-po 20-30 rokoch 2-3 násobne
 • zvýšenie biomasy dážďoviek cca 4x
 • vyrovnanejšie uvolňovanie živín-N, P, K a ďalších
 • jednoznačne je teda možné tvrdiť, že trvalé zatrávnenie medziradia viníc má v našich klimatických podmienkach opodstatnenie ako z hľadiska agrotechnického, biologického, ekologického aj ekonomického.