Upravit stránku

Prebudenie zo zimného spánku

Prvou jarnou pracovnou operáciou je mulčovanie rév po zimnom reze. Uplatňujú sa dva spôsoby. Vyznávači prvého spôsobu mulčujú révu samostatne ešte na zmrznutom pozemku vo veľkej väčšine prípadov ešte dokonca na snehu. Druhý ekonomickejší spôsob používaný valnou väčšinou je mulčoanie rév zároveň s trávnym porastom, keď jeho výška dosiahne cca 25-30 cm. Pri tomto spôsobe je réva podrvená dokonalejšie, pretože hustota trávnej hmoty pridržuje révu v  pracovnom priestore kladív. Réva, ktorá leží po strihu na zemi je rastúcou trávou nadvyhnutá a tým sa dostáva do pracovného priestoru rotoru drviča. Týmto prevedením je oproti prvému spôsobu ušetrené jedno mulčovanie. Väčšinou po podrvení révy je mulčovač uskladnený a k ďalšej údržbe zatrávneného medziradia je použitý sekáčik s vertikálnou osou rotácie hriadeľa. Výhodou je veľká úspora pohonných hmôt – na 1m záberu mulčovača je potreba príkonu cca 15 KW, na 1 m záberu kosačky cca 7 KW. Pojazdová pracovná rýchlosť mulčovača je podľa výšky a hustoty po-rastu 6-8 km/hod, kosačky 12-18 km/hod. Nezanedbateľná je aj úspora nákladov na pracovné orgány, teda kladívka mulčovača a nože kosačiek, kde sada kladív na mulčovač stojí cca 20.000,-Kč, zatiaľ čo sada nožov na kosačky cca 4.000,-Kč a to pri zhruba rovnakej životnosti, tj. 500 ha. Niekoľkonásobným zmulčovaním medziradia však starosť o zatrávnený porast nekončí.

 

Trávny porast v medziradí

V období od polovice mája do konce júna je potrebné obmedziť rast tráv v medziradí, ktoré konkurujú vinici a prehĺbujú vlahový deficit. Obmedzenie rastu sa však musí spraviť takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu kompaktnosti zatrávnenia. Musí byť teda zachovaná jeho funkčnosť a všetky výhody pre ktoré sme ho do agrotechniky zapracovali.

K účelu potlačenia rastu sa používa univerzálny nosič za traktor, ktorý vybavíme špeciálnymi krídlovými kultivačnými radlicami, ktoré vylučujú vybočenie telesa radličky, mech. poškodenie mačiny a dobre zabiehajú do pôdy. Radlica sa nastaví tak, aby sa šírka záberu neprekrývala. Touto súpravou sa podrežú korene mačiny. U trvalého zatrávnenia sa takto dočasne potlačí vegetačná a asimilačná schopnosť mačiny ako konkurencie pre živiny a vodu. Zlepší sa infiltrácia zrážkovej vody čím môžu byť lepšie prečkané stresové situácie vinice.

Použitie hnojiva

Po obnovení koreňovej sústavy dôjde k obnoveniu asimilácie mačiny a jej ďalšiemu normálnemu rastu. Po celú túto dobu zostane zachovaná kompaktnosť mačiny ale rastliny v zatrávnenom páse nekonkurujú vinici v spotrebe živín a vody. Toto všetko v dobe ktorá je rozhodujúcou pre výsledok zberu. Dobu regenerácie mačiny je možné predĺžiť súčasnou hĺbkovou aplikáciou dusíku v tekutej forme. K aplikácii slúži krídlová radlička vybavená tryskou FLOOD-JET.

Hnojivo je tryskou rovnomerne rozptylované v úzkom páse do pôdy do hĺbky asi 15 cm. Výhodou tejto aplikácie mimo predĺženia regenerácie mačiny je optimálny stupeň využitia a prijímania dusíka koreňovou sústavou vinnej révy. Doporučená dávka je 50 kg dusíka/ha v 140 litroch roztoku. Vhodný je roztok dusičnanu amonného a močoviny. Obdobie aplikácie polovica až koniec mája, ukladanie v páse uprostred riadku a to iba v každom druhom. Hnojí sa každý rok do rovnakého pásu – stopa sa teda nemení. Pridáva sa nitrifikačný inhibitor, tým sa zamedzí rychlému rozkladu na nitrátový dusík. Táto zásoba postačuje pre celé vegetačné obdobie. Roztok obsahuje dusík v troch formách - rýchlo prístupná, s krátkou dobou rozkladu a dlouhou dobou rozkladu. Dusík sa prakticky nepremiestňuje a nie je ohrozovaný vyplavovaním.

Vlasové korene

Touto aplikáciou je zároveň podnecovaný rast koreňovej sústavy vinnej révy, vrátane zvýšeného rastu vlasových koreňov, ktoré ďalej umožňujú zvýšený príjem živín jednotlivých rastlín. Množstvový a hmotnostný nárast vlasových koreňov v koreňovej sústave vinnej révy oproti aplikácii dusíkatých hnojív v práškovej alebo granulovanej forme je enormný.

Hmotnosť v g v 0,03 mpôdy

Hĺbková zásobná aplikácia dusíka v kvapalnej forme                   Povrchová zásobná aplikácia dusíka v práškovej alebo granulovanej forme

Množstvo a rozmiestnenie vlasových koreňov v závislosti na hnojení dusíkom u vínnych kríkov v medziradí s trvalým zatrávnením (pôdny monolit 0 - 25 cm hĺbka, pôda 0,03 m3)

Hnojenie do zásoby hĺbkovou aplikáciou kvapalného hnojiva AHLHnojenie na povrchu mačiny - vápenato amonný liadok

Následná agrotechnika v starostlivosti o zatrávnené medziradia pokračuje mulčovaním alebo žatím vyrasteného porastu tak, aby nedochádzalo k potláčaniu rastu tráv spodného poschodia tráv na úkor vysokorastúcich.

 

Záver vegetačného obdobia

Posledným, o to však dôležitejším agrotech. zásahom v starostlivosti o zatrávnenie medziradia je hĺbkové kyprenie v závere vegetačného obdobia po vinobraní. Táto činnosť má tri roviny. Prvná a najdôležitejšia je prevzdušnenie pásu medziradia až do hĺbky 60 cm. Týmto zásahom je umožnený prístup vzduchu pod mačinu do stuhnutej pôdy a aktivácie aerobných baktérií, premieňajúcich humus na živiny prístupné cez koreňovú sústavu jednotlivým rastlinám. Ďalej má táto činnosť za úlohu prekypriť stuhnutú pôdu a oddeliť prekyprenú zásobnú hornú vrstvu pôdy od stuhnutej spodnej vrstvy. Univerzálny rám umožňuje presunutie hĺbkových radlíc po celej šírke nosiča. Pri hĺbkovom kyprení je možné umiestniť radlice v zákryte za seba tak, že mačina je rozrezaná iba jednou ryhou, pričom radlice sú v spodnej časti vyhnuté jedna vľavo, druhá vpravo, tým dôjde k prekypreniu v dostatečnej šírke. Radlice je možné posunúť na šírku rozchodu zadných kolies traktora a prekypriť stuhnutú pôdu v týchto kolajách a tým zatrávnené medziradie regenerovať a upraviť.
Tretím využitím tejto súpravy je vybavenie hĺbkových radlíc tryskami a sadou k aplikácii tekutých hnojív pre zásobné hnojenie.

Týmto zásahom je zavŕšená celoročná starosť o zatrávnené medziradie, ktorá sa mnohonásobne vráti v kvalite zbernej produkcie a vo výnose hrozna.
Dôsledným dodržaním technologického postupu a agrotechniky pri ošetrení zatrávneného medziradia je možné zvýšiť hektárový výnos až o 20% a ušporiť nemalé finančné prostriedky.

Podobne dôsledne je potrebné postupovať pri zelených prácach vo vinici – použitie ožínacích líšt, odsávače listov, vyväzovače letorastov…. Pri spracovaní kultivovaného medziradia, príkmenného pásu, pri robení zimného rezu, pri zberných prácach… O tom ale zase až niekedy nabudúce.

 

Kultivátor - Vario s adaptérom pre zásobné hnojenie kvapalným hnojivom

Systém vyvinutý v spolupráci s Výskumným ústavom vinárskym v Bad Kreuznach - určený pre potreby vinárstva a sadárstva - slúži k prihnojovaniu pôdy dusíkom formou hnojenia do zásoby. Oproti konvenčnému hnojeniu dusíkom s rovnomerným rozptylom hnojiva po celej ploche je zásobovanie dusíkom v tomto spôsobe realizované formou priestorovo koncentrovaného dusíka uloženého ako zásoba v blízkosti koreňov.

Zásoby dusíka sa do zeme ukladajú v úzkom páse. Toto ukladanie sa vykonáva pomocou radličky, ktorá je vybavená tryskou Flood-Jet uloženou na chránenom mieste v radličke. Radlica dobre zabieha do pôdy a prekypruje stuhnutú pôdu bez toho,aby dochádzalo k vybočeniu telesa radličky.
Táto technika kyprenia umožňuje aplikáciu aj do zatrávneného medziradia. Amonio - dusíkaté hnojivo je tryskou rovnomerne rozptylované v úzkom páse do pôdy do hĺbky asi 15 až 25 cm,pričom nedochádza k poškodeniu kompaktnosti mačiny.
Aplikácia je realizovaná pomocou krídlových radličiek / 15-25 cm,/, alebo dlát pre hĺbkové kyprenie (až do 60 cm).


Prihnojovanie formou ukladania kvapalného dusíka do zásoby ku koreňom ponúka početné výhody:

 • dusík sa prakticky nepremiestňuje a nie je ohrozovaný vyplavovaním
 • stupeň využitia prijímania dusíka je optimálny - zásoba dusíka postačuje pre celé vegetačné obdobie
 • podnecuje sa rast koreňov , tvoria sa početné vlasové korienky
 • dusík sa ukládá v bezprostrednej blízkosti vlasových koreňov révy
 • stresové situácie (nedostatok vody) môžu byť lepšie prečkané
 • pri trvalom zatrávnení sa takto dočasne potlačí vegetačná a asimilačná schopnosť mačiny, ako konkurencie pre živiny a vodu a zlepší sa tak infiltrácia zrážkovej vody. Týmto zásahom však nedôjde k poškodeniu mačiny, ktorej asimilácia sa po určitej dobe vráti k normálu
Po celé toto obdobie však zostáva mačina kompaktná a zachováva si všetky výhody, ktoré nám v medziradí prináša (zabránenie erózii, možnosť prejazdu dopravných prostriedkov a aplikácii chemickej ochrany aj v daždivom počasí, umožňuje vstup pracovníkov pri ručných prácach a kontrolu zdravotného stavu vinohradov…). Toto všetko v období nedostatku vlahy, v období rozhodujúcom pre výnos a kvalitu hrozna v každom roku.

Pre zásobné hnojenie dusíkom sa veľmi dobre hodí roztok dusičnanu amonného a močoviny. 100 litrov roztoku "AHL" obsahuje 36 kg dusíka so 14 kg dusíka močoviny, 7 kg dusičnanu amonného a 7 kg nitrátového dusíka.


Doporučená dávka pre hnojenie

 • množstvo hnojiva 50 kg N/ha = 140 litrov roztoku " AHL"
 • obdobie hnojenia polovica až koniec mája
 • ukladanie v páse uprostred riadku, a to iba v každom druhom riadku
 • hnojenie každý rok do rovnakého pásu (stopa sa nemení)
 • pridáva sa nitrifikačný inhibitor (napr. didin). Tým sa zamedzí rýchlemu rozkladu na nitrátový dusík